درباره سازمان

آشنایی با سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ج.ا.ایران

سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره یکی از سازمان‌های غیردولتی و مستقل در ایران است که به منظور تلاش برای ارتقای سطح دانش روان‌شناسی و مشاوره، حمایت از حقوق مراجعان به روانشناسان و مشاوران و حمایت از حقوق صنفی روانشناسان و مشاوران تشکیل شده‌است صدور شماره نظام و پروانه کار برای اعضای سازمان (روان‌شناسان و مشاوران)، نظارت بر کیفیت کار تخصصی، پیشنهاد تعیین یا تجدید نظر در تعرفه خدمات روان‌شناسی و مشاوره به هیئت دولت جهت تصویب و انتشار آثار و برگزاری همایش‌های تخصصی، از مهم‌ترین وظایف این سازمان است. سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ، با بیش از 32000 عضو ، بزرگترین و مهمترین نهاد حمایتی ، نظارتی ، آموزشی و توانمندسازی جامعه روانشناسان و مشاوران کشور است.

وظايف واختيارات سازمان (مطابق با قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان):

 1. تعيين حدود صلاحيت‌هاي تخصصي و صدور شماره نظام و پروانه كار براي اعضاي سازمان.
  تبصره 1ـ براي كليه شاغلين به حرفه‌هاي روانشناسي و مشاوره دريافت شماره نظام الزامي است.
  تبصره 2ـ درصورت تصويب شوراي مركزي روانشناسان و مشاوران ملزم به شركت دردوره‌هاي بازآموزي و نوآموزي هستند.
 2. تهيه دستورالعمل هاي اجرايي لازم در رابطه با موارد اين قانون.
 3. نظارت بر كيفيت كار تخصصي و رسيدگي به تخلقات تخصصي روانشناسان و مشاوران كه عنوان جرايم عمومي را نداشته باشند از طريق هيأت رسيدگي به تخلفات صنفي.
 4. پيشنهاد تعيين يا تجديد نظر درتعرفه خدمات روانشناسي و مشاوره به هيأت دولت جهت تصويب.
 5. تعيين ضوابط خاص صنفي مربوط به استاندارد كردن تابلوها، عناوين، سربرگها و مهر شاغلين به روانشناسي و مشاوره.
 6. همكاري با وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در اجراي برنامه‌هاي بازآموزي و نوآموزي مستمر روانشناسان و مشاوران در جهت ارتقاء دانش رشته‌هاي روانشناسي و مشاوره منطبق با پيشرفت‌هاي علمي روز مطابق آئين‌نامه مصوب دولت.
 7. همكاري با مراجع ذي ربط در ارائه خدمات روانشناسي و مشاوره به هنگام بروز حوادث و سوانح غير مترقبه از طريق تشويق و بسيج اعضاي سازمان.
 8. انتشار نشريات حاوي آخرين دستاورد‌هاي علمي روانشناسي و برگزاري همايش‌هاي تخصصي جهت ارتقاء سطح دانش روانشناسي و مشاوره اعضاي سازمان.


Bootstrap Image Preview

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.