دبیرخانه اخلاق حرفه ای

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ج.ا.ایران

دبیرخانه اخلاق حرفه ای

هریک از اعضای سازمان نظام روانشناسی ومشاوره موظف به رعایت اصلو اخلاق حرفه ای می باشند. ارایه گواهی عدم سوء پیشینه برای صدور مجوز فعالیت روانشناس یا مشاور الزامی است . دبیرخانه اخلاق ، ضمن ایجاد فضای امن و قابل  اعتماد برای مردم مراجعه کننده به روانشناس و مشاور ، سعی در ارتقای صلاحیت های روانشناسان و مشاوران دارد. 

Bootstrap Image Preview

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.