شکایات و پیشنهادات

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

شکایات و پیشنهادات   


  در صورت طرح شکایت یا پیشنهاد ، دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات رسیدگی و پیگیری لازم تا ارایه پاسخ به شاکی را پیگیری خواهد نمود .

به منظور طرح شکایت خود لطفا :

 

1) با دفتر رسیدگی به شکایات به شماره تلفن 66903544تماس بگیرید.

2) نام روانشناس یا مشاوری را که از وی شکایت دارید در شکایت نامه خویش درج کنید.

3) مکالمه تلفنی شما با مسوول دفتر رسیدگی به شکایات ضبط شده و برای مراحل بعد پیگیری خواهد شد.

محتوای شکایت شما ممکن است به یکی از موارد زیر مرتبط باشد:

بی احترامی از جانب روانشناس / مشاور

عدم رعایت مرزهای حرفه ای

تعرض به حقوق مراجع

افشاسازی اطلاعات محرمانه مراجعه کننده

بی کفایتی حرفه ای

سایر مرارد.

4) شکایت خود را می توانید به رایانامه / ایمیل اداره نظارت و بازرسی سازمان  به نشانی زیر ارسال کنید.

bazrasi@pcoiran.ir

  


Bootstrap Image Preview

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.