اداره کل حراست و حفاظت

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ج.ا.ایران

اداره کل حراست و حفاظت

الف. استناد قانونی: مطابق بند 2 و 3 ماده 2 اهداف قانون تشکیل نظام و با عنایت به مصوبه جلسه صد و بیست و سوم شورای مرکزی سازمان مورخ 4/ 10/ 1391 اداره کل حراست و حفاظت با ساختار تشکیلاتی و شرح وظایف زیر تشکیل می گردد.

 ب. ساختار تشکیلاتی: اداره حراست، اداره حفاظت

 ج. شرح وظایف:

-         حفاظت فیزیکی از اموال و دارائیها و اسناد سازمان

-         نهادینه کردن مقررات و قوانین مطرح در سازمان

-         حراست از حقوق صنفی روان شناسان و مشاوران

-         حراست از حقوق مراجعان به روان شناسان و مشاوران

-         حراست از شأنیت و منزلت روان شناسان و مشاوران در جامعه

-         هماهنگی با سازمان و نهادها جهت تحقق اهداف سازمان 

Bootstrap Image Preview

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.