مأموریت ها و برنامه ها

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

مأموریت و برنامه ها

بهبود و ارتقای حرفه ی روانشناسی و مشاوره در سطح کشور اصلی ترین مأموریت سازمان است. سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با برگزاری آزمون ها و فرآیندهای توانمندسازی روانشناسان و مشاوران کشور و اعطای مدارک و گواهی های تخصصی و فوق تخصصی در راستای ارتقای کیفیت خدمات روانشناسی و مشاوره مورد نیاز مردم شریف ایران گام برمی دارد.

وظايف واختيارات سازمان(مطابق با قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان):

 1. تعيين حدود صلاحيت‌هاي تخصصي و صدور شماره نظام و پروانه كار براي اعضاي سازمان.
  تبصره 1ـ براي كليه شاغلين به حرفه‌هاي روانشناسي و مشاوره دريافت شماره نظام الزامي است.
  تبصره 2ـ درصورت تصويب شوراي مركزي روانشناسان و مشاوران ملزم به شركت دردوره‌هاي بازآموزي و نوآموزي هستند.
 2. تهيه دستورالعمل هاي اجرايي لازم در رابطه با موارد اين قانون.
 3. نظارت بر كيفيت كار تخصصي و رسيدگي به تخلقات تخصصي روانشناسان و مشاوران كه عنوان جرايم عمومي را نداشته باشند از طريق هيأت رسيدگي به تخلفات صنفي.
 4. پيشنهاد تعيين يا تجديد نظر درتعرفه خدمات روانشناسي و مشاوره به هيأت دولت جهت تصويب.
 5. تعيين ضوابط خاص صنفي مربوط به استاندارد كردن تابلوها، عناوين، سربرگها و مهر شاغلين به روانشناسي و مشاوره.
 6. همكاري با وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در اجراي برنامه‌هاي بازآموزي و نوآموزي مستمر روانشناسان و مشاوران در جهت ارتقاء دانش رشته‌هاي روانشناسي و مشاوره منطبق با پيشرفت‌هاي علمي روز مطابق آئين‌نامه مصوب دولت.
 7. همكاري با مراجع ذي ربط در ارائه خدمات روانشناسي و مشاوره به هنگام بروز حوادث و سوانح غير مترقبه از طريق تشويق و بسيج اعضاي سازمان.
 8. انتشار نشريات حاوي آخرين دستاورد‌هاي علمي روانشناسي و برگزاري همايش‌هاي تخصصي جهت ارتقاء سطح دانش روانشناسي و مشاوره اعضاي سازمان.

 اهداف / چشم انداز

v     تلاش براي ارتقاء سطح دانش روانشناسي و مشاوره.

v     حمايت از حقوق مراجعان به روانشناسان و مشاوران.

v     حمايت از حقوق صنفي روانشناسان و مشاوران.

v     نظارت حرفه ای و تخصصی بر صلاحیت و توانمندی های روانشناسان و مشاوران

v     برگزاری دوره های تخصصی و فوق تخصصی علمی و عملی برای حفظ و ارتقای توان علمی و عملی روانشناسان و مشاوران

v     تعریف و تکمیل معیارهای صلاحیت واخلاق حرفه ای لازم برای ارایه خدمات روانشناسی و مشاوره

v     تقویت نفوذ قانونمدانه سازمان بر خدمات ارایه شده روانشناسی و مشاوره در سطح کشور

v     مرجعیت سازمان در تعیین استانداردها ومعیارهای ارایه خدمات روانشناسی و مشاوره

v     تدوین منابع و کتب راهنمای نظری و عملی ارایه انواع خدمات روانشناسی و مشاوره برای متخصصین

v     کوشش در بهبود و ارتقای سطح سلامت روانی جامعه

v     بهبود دسترسی مردم به خدمات روانشناسی و مشاوره

v     تسهیل و تقویت شیوه های قانونمند استفاده بیشتر روانشناسان و مشاوران از فناوری های نوین در ارایه خدمات به مردم

v     به کارگیری دانش و مهارت های روانشناسی و مشاوره در بهبود عملکرد سازمان ها و نهاد های دولتی و غیردولتی و جامعه

v     به کارگیری دانش روانشناسی در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های ، استانی و ملی

v     فرهنگ سازی در سطح عموم در خصوص درک دانش و خدمات روانشناسی و مشاوره ای

v     کمک به بهبود شیوه ها و روندهای آموزشی و پرورشی

v     ایجاد سازمان پویا و تکامل یابنده و روزآمد در بهبود کیفیت و اثربخشی خدمات روانشناسی و مشاوره ای کشور

v     برنامه ریزی و فراهم آوردن بسترهای مناسب علمی و عملی برای روانشناسان و مشاوران نسل آینده

v     تقویت و تحکیم پیوند بین علم و عمل در حوزه های مختلف علمی و کاربردی روانشناسی و مشاوره

v     تأکید بر ابعاد چند رشته ای و بین رشته ای دانش و کاربرد روانشناسی و مشاوره و مشارکت و همکاری با سایر متخصصین مرتبط با سلامت.

 

Bootstrap Image Preview

مأموریت ها و برنامه های

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ايران


کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.