شوراهای استانی

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

Bootstrap Image Preview
Bootstrap Image Preview

شوراهای استانی

الف. استناد قانونی: مطابق ماده 9 قانون تشکیل سازمان در خصوص تشکیل شوراهای مناطق  و با توجه به تعریف شورای مرکزی سازمان از مناطق استان و همچنین تصویب ساختار تشکیلاتی سازمان مصوبه جلسه صد و بیست و سوم شورای مرکزی مورخ 4/ 10/ 1391 شورای استانی با ساختار تشکیلاتی و شرح وظایف زیر تشکیل می گردد.

ب. ساختار تشکیلاتی: شورای استان، رئیس شورای استان، دفتر شورای استان، معاونت نظارت حرفه ای، معاونت رسیدگی به تخلفات، معاونت مالی و ادرای

1-   شورای استان: اعضاء شورای هر استان شامل پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل است که به مدت چهار سال از طریق انتخابات برگزیده می شوند. اعضاء شورای استان یک نفر به عنوان رئیس، یک نفر به عنوان نایب رئیس، یک نفر به عنوان دبیر، یک نفر بازرس و یک نفر به عنوان خزانه دار انتخاب و پس از تایید شورای مرکزی سازمان با حکم رئیس سازمان منصوب می گردند.

2-   رئیس شورای استان: مسئولیت برگزاری جلسات شورای استان و اجرای دستورالعمل ها و کلیه امور مربوط به سازمان را در استان عهده دار است

3-   دفتر شورای استان: در هر استان دفتر زیرنظر رئیس شورای استان امور مربوط به سازمان را انجام
می دهد.

4-   معاونت نظارت حرفه ای: معاونت نظارت حرفه ای با هماهنگی و تائید معاونت هماهنگی کمیسیون ها و نظارت حرفه ای از بین روان شناسان و مشاوران انتخاب و بر کیفیت خدمات دهی و دستورالعمل های سازمان در این خصوص نظارت می نماید. شرح وظایف توسط معاونت ابلاغ می شود.

5-   معاونت رسیدگی به تخلفات: دستورالعمل ضوابط و چگونگی تشکیل هیات رسیدگی

6-   واحد بازرسی و پاسخ گویی به شکایت: رئیس شورای استان با هماهنگی معاونت انتظامی و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای افراد مورد اعتماد را آموزش و به صورت دوره ای از مراکز و دفاتر بازرسی می نمایند. شرح وظایف توسط معاونت تهیه و ابلاغ می گردد.

7-   معاونت مالی و ادرای: انجام امور مالی و اداری شورای استان.

 

ج. شرح وظایف:

-       مطابق آئین نامه شوراهای استانی سازمان مصوبه شورای مرکزی سازمان مورخ 7/ 4/ 1389 می باشد (ضمیمه).

 

بیشتر


کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.