دوشنبه، 27 اردیبهشت 1400

شورای مرکزی

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

شورای مرکزی 


الف. استناد قانونی: مطابق بند 2 ماده 6 فصل چهارم قانون تشکیل سازمان شورای مرکزی به عنوان یکی از ارکان سازمان مستقیما توسط اعضاء هر چهار سال یکبار انتخاب می شوند. اعضاء شورای مرکزی بر طبق بندهای الف، ب، ج، د ماده 7 قانون تشکیل سازمان متشکل شش نفر روان شناس از میان اعضاء سازمان، پنج نفر مشاور از میان اعضای سازمان، یک نفر نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری، یک نفر نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. چگونگی فعالیت و تشکیل جلسات مطابق آئین نامه داخلی مصوبه شورای مرکزی مورخ 17/ 7/ 1391 است.

 ب. شرح وظایف:

اجرای دقیق وظایف مقرر در ماده (3) این قانون و نظارت مستمر بر حُسن اجرای آن ها از طریق رییس کل سازمان.

نظارت بر عملکرد سایر ارکان و شعب کلیه واحدهای تابعه سازمان.

تشکیل هیات رسیدگی به صلاحیت تخصصی روان شناسان و مشاوران و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های روان شناسی و مشاوره.

ترکیب و تعداد و شرح وظایف و دستورالعمل های این هیات ها به تصویب شورای مرکزی می رسد.

تهیه و تصویب دستورالعمل های اجرایی لازم.

انحلال شورای مناطق به علت عدم تشکیل پنج جلسه متوالی شورا.

 

آئین‌نامه داخلی شورای مرکزی

با عنایت به مواد 7و8 قانون تشکیل سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران و در جهت حسن اداره امور و برگزاری منظم و مؤثر جلسات شورای مرکزی، این آیین‌نامه تدوین و پس از تصویب لازم‌الاجرا است و کلیه جلسات شورا مطابق مفاد آن اداره می‌شود.
ماده1: جلسات شورای مرکزی با حضور دو سوم کل اعضاء (9نفر) رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء اعضای حاضر معتبر و مصوب تلقی شده و لازم‌الاجرا است.
تبصره1: رأی گیری در مورد دستور جلسه علنی است مگر در موارد خاصی که به پیشنهاد رییس شورا و یا پیشنهاد کتبی 3 نفر از اعضا و تصویب اکثریت به صورت غیرعلنی انجام ‌می‌گردد.
ماده2: شورای مرکزی در جهت حسن اداره شورا از بین اعضای منتخب به شرح مصرحه در بند الف و ب ماده 7 قانون تشکیل سازمان یک نفر را برای مدت 2سال به عنوان رییس شورا انتخاب می‌کند. انتخاب رییس سازمان به عنوان رییس شورا بلامانع است.
تبصره1: رییس شورا یک نفر را از بین اعضای منتخب به عنوان نایب رییس شورا پیشنهاد که با رأی اکثریت اعضا انتخاب و مسئولیت اداره جلسات را در غیاب رییس شورا بر عهده دارد.
تبصره2: رییس شورا یک نفر را به عنوان دبیر به شورای مرکزی معرفی می‌کند که ثبت و ضبط و تنظیم نوبت مذاکرات و دستور جلسات شورا را بر عهده دارد.
ماده3: جلسات شورای مرکزی هر ماه حداقل یک بار تشکیل می‌گردد.
تبصره1: شورای مرکزی می‌تواند علاوه بر جلسات عادی، بنا به ضرورت و پیشنهاد رییس سازمان، رییس شورا و یا پیشنهاد کتبی حداقل 3 نفر از اعضای شورا جلسات فوق‌العاده داشته باشد.
تبصره2: اعضای هیأت بازرسان می‌توانند با حق اظهارنظر و بدون حق رأی در کلیه جلسات شورا شرکت کنند.
تبصره3: وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا هر یک از اعضای کابینه می‌توانند در جلسات شورا با حق اظهارنظر و بدون حق رأی شرکت کنند.
تبصره4: مشاوران سازمان نیز می‌توانند با حق اظهارنظر و بدون حق رأی در کلیه جلسات شورا شرکت کنند.
تبصره5: دعوت به جلسات شورا به صورت کتبی (نامه، نمابر، پست الکترونیک و یا پیام کوتاه) است که حداقل یک هفته قبل و با ذکر دستور جلسه با امضاء رییس، نایب رییس و یا دبیر شورا انجام می‌شود.
تبصره6: صورت جلسات و مصوبات شورا برای اعضای شورای مرکزی و هیأت بازرسان با امضاء رییس یا نایب رییس ر شورا ارسال می‌شود.

تبصره7: در صورتی که ارسال صورت‌جلسه‌ها به دلایلی مقدور و یا به صلاح نباشد، در جلسه بعدی شورا توسط دبیر قرائت و به امضای اعضا می‌رسد.

تبصره8: حضور خبرنگاران سازمان در جلسات عادی شورا با نظر اکثریت اعضای شورا بلامانع است.
ماده4: شرکت اعضای شورای مرکزی در کلیه جلسات شورا ضروری است و غیبت هر یک از اعضا در سه جلسه متوالی بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی در حکم استعفای عضو غایب تلقی می‌گردد.
تبصره1: تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر عضو غایب بر عهده اعضای شورای مرکزی است که با رأی گیری غیر علنی مشخص می‌شود.
ماده5: دستور جلسات شورای مرکزی به ترتیب وصول موضوعات  به دبیرخانه تعیین می‌شود.
تبصره1: هر طرحی که به امضای حداقل 3 نفر از اعضای شورای مرکزی و تأیید رییس شورا برسد، می‌تواند با قید فوریت در دستور کار شورا قرار ‌گیرد.
تبصره2: هر یک از شوراهای معین می‌توانند طرح‌هایی را برای بررسی و تصویب به دبیرخانه شورا ارائه کنند.
تبصره3: پس از اظهارات ارائه دهنده طرح، مخالفین و موافقین می‌توانند اظهارنظر کنند و سپس رأی‌گیری به عمل 
می‌آید. در صورت اطاله بحث، به پیشنهاد رییس شورا و تأیید اکثریت، کفایت مذاکرات به رأی گذاشته می‌شود.
تبصره4: ابتدا برای کلیات طرح رأی گیری به عمل می‌آید و در صورت تصویب در همان جلسه، جزئیات به بحث و 
رأی گیری گذاشته می‌شود.
تبصره5: ابتدا اصل هر ماده از طرح به رأی گذاشته می‌شود و در صورت عدم تصویب، پیشنهادهای اصلاحی و جایگزین مطرح می‌گردد.
ماده6: اداره جلسات شورا بر عهده رییس شورا و در غیاب وی بر عهده نایب رییس می‌باشد.
تبصره1: در صورت عدم حضور نایب رییس، اداره جلسه بر عهده رییس سنی (مسن‌ترین عضو حاضر در جلسه شورا) خواهد بود.
تبصره2: در هر جلسه شورا پس از تلاوت کلام الله مجید حداکثر 2نفر از اعضا می‌توانند با اعلام قبلی و پیش از دستور جلسه، نطق 5 دقیقه‌ای داشته باشند.
ماده7: معاونین یا هر یک از اعضای شوراهای معین و سازمان‌های وابسته برحسب ضرورت و با دعوت رییس شورا، می‌توانند با حق اظهارنظر و بدون حق رأی در جلسات شورای مرکزی شرکت نمایند.

این آیین‌نامه با 7 ماده و 17 تبصره در تاریخ 17/7/1391 به تصویب شورای مرکزی رسید.  

بیشتر

اعضای شورای مرکزی (روانشناسان)

Bootstrap Image Preview

دکتر محمد حاتمی

عضو شورای مرکزی .

Bootstrap Image Preview

دکتر غلامعلی افروز 

عضو شورای مرکزی .

Bootstrap Image Preview

دکتر حسن پاشاشریفی 

عضو شورای مرکزی.

Bootstrap Image Preview

دکتر عباسعلی اللهیاری 

عضو شورای مرکزی.

Bootstrap Image Preview

دکتر فریبرز درتاج 

عضو شورای مرکزی.

Bootstrap Image Preview

دکتر محمد علی بشارت 

عضو شورای مرکزی.

اعضای شورای مرکزی (مشاوران)

Bootstrap Image Preview

دکتر شکوه نوابی نژاد 

عضو شورای مرکزی.

Bootstrap Image Preview

ذکتر باقر ثنایی ذاکر

عضو شورای مرکزی.

Bootstrap Image Preview

دکتر عبدالله شفیع آبادی 

عضو شورای مرکزی.

Bootstrap Image Preview

دکتر سیمین حسینیان 

عضو شورای مرکزی.

Bootstrap Image Preview

دکتر بهروز بیرشک 

عضو شورای مرکزی.


هیأت بازرسان 

Bootstrap Image Preview

دکتر جواد خلعتبری 

بازرس .

 نماینده وزارتین

Bootstrap Image Preview

دکتر ناصر صبحی قرامکی 

بازرس .

نماینده وزارتین 

Bootstrap Image Preview

دکتر علیرضا آقایوسفی 

بازرس .

دبیر

    Bootstrap Image Preview 

     دکتر حسین اسکندری  


     نماینده وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری.

                  Bootstrap Image Preview

                  دکتر عباس مسجدی آرانی 


           نماینده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی.

                   Bootstrap Image Preview                                              

             

                                                   دبیر شورا 

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.