مدیرکل

مدیرکل حوزه ریاست

مدیرکل حوزه ریاست سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور 

مدیرکل حوزه ریاست یک عامل اجرایی است که در تدوین سیاست های جدید مشارکت داشته و در راستای سیاست ها و برنامه های جاری سازمان که مورد تأیید ریاست و شورای مرکزی بوده است ، تصمیم گیری و مداخله می کند. برنامه ریزی ، سازماندهی ، مدیریت ، هدایت و هماهنگی امور کارکنان و اطمینان از حصول اهداف و تحقق برنامه های سازمان و نیز توجه به نیازهای اعضا از مهمترین وظایف مدیرکل حوزه ریاست می باشد. همچنین حفظ و استمرار ارتباطات درون و برون سازمانی را مدیر کل برعهده دارد. مدیریت و راهبری مدیرکل حوزه ریاست موجب درآمدزایی مفید ، عملکرد مولد پیشگام بودن در برنامه ریزی و رشد سازنده سازمان است

الف. استناد قانونی: برحسب تصویب چارت تشکیلاتی سازمان جلسه صد و بیست و سوم شورای مرکزی مورخ 4/ 10/ 1391 اداره کل دفتر ریاست و روابط عمومی تشکیل می گردد.

ب. ساختار تشکیلاتی:

1- اداره دفتر ریاست شامل: دفتر رئیس سازمان، دبیرخانه مرکزی، پیگیری و تشریفات

2- اداره روابط عمومی شامل: دفتر امور رسانه ای و اطلاع رسانی، خبرنامه داخلی، سایت رسمی سازمان، دفتر امور مراسلات

ج. شرح وظایف:

- برنامه ریزی و هماهنگی برای تشکیل جلسات شورای معاونین، شوراهای معین، کمیته تخلفات اداری، کمیته انتصابات برحسب آئین نامه های داخلی

- برنامه ریزی و هماهنگی برای دیدارها و ملاقات های ریاست سازمان با مسئولین سازمان، اعضاء شورای مرکزی، شوراهای استانی، واحدهای تابعه، مسئولین کشوری و لشکری، مهمانان خارجی و داخی، دیدارهای عمومی و ...

- سامان دهی و نظارت بر امور اطلاع رسانی، سایت رسمی سازمان، خبرنامه داخلی، مراسلات و تشریفات و ...

- دریافت گزارش عملکرد از دفاتر، معاونت ها، شوراهای استانی، واحدهای تابعه و کلیه فعالیت های مرتبط به منظور اطلاع رسانی، مستندسازی و ارائه به ریاست سازمان

- طراحی مکانیزم تکریم ارباب رجوع مطابق منزلت اجتماعی روان شناسان و مشاوران و سیاست های سازمان

- اطلاع رسانی دوره ای و منظم از عملکرد سازمان از طریق سایت رسمی، خبرنامه داخلی، صدا و سیما و سایر رسانه های تصویری، نوشتاری و مجازی ...

Bootstrap Image Preview

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.