دوشنبه، 27 اردیبهشت 1400

بازرسان

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

بازرسان 

 

الف. استناد قانونی: مطابق بند شش ماده شش فصل چهارم قانون تشکیل سازمان هیات بازرسان یکی از ارکان سازمان محسوب می گردد. هیات بازرسان از سه نفر منتخب اعضاء سازمان هر چهار سال یکبار همزمان انتخابات شورای مرکزی تشکیل می گردد.

 

ب. شرح وظایف:

-       نظارت بر عملکرد سازمان

-       ارایه گزارش سالانه به مجمع عمومی بر اساس مفاد قانون تشکیل سازمان

-       پیشنهاد انحلال شورای مرکزی به مجمع عمومیبیشتر


هیأت بازرسان 

Bootstrap Image Preview

دکتر جواد خلعتبری 

بازرس .

 

Bootstrap Image Preview

دکتر ناصر صبحی قرامکی 

بازرس .


Bootstrap Image Preview

دکتر علیرضا آقایوسفی 

بازرس .

  

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.