خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال 1391

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران


 

شماره جلسه

تاریخ

مصوبات

یکصدوهفدهمین

1/3/91

 • کارنامه هشت ساله سازمان تدوین شود.
 • کارگاه هایی که با مجوز سازمان تشکیل می‌شود دارای امتیاز بازآموزی است

یکصدوهجدهمین

4/4/91

 • مقرر شد طرح روا‌ن‌شناس/مشاور خانواده مجدداً‌ پیگیری و در صورت نیاز، اصلاحات لازم اعمال و تدابیر اجرایی مشخص شود.
 • مقرر شد دومین کنگره ملی روان‌شناسان و مشاوران در نیمه دوم سال 1391 برگزار شود در همین رابطه جناب آقای دکتر علیپور به عنوان دبیر اجرایی کنگره انتخاب شدند.
 • مقرر شد در ارتباط با تأسیس تعاونی چند منظور برای روان‌شناسان و مشاوران کشور اقدام شود.
 • در ارتباط با ضرورت و اهمیت ارزشیابی دوره‌های روان‌شناسی و مشاوره مذاکره و مقرر شد تیمی به سرپرستی آقای دکتر فرزاد طرح اجرایی را تهیه و به شورای مرکزی ارائه نمایند.

یکصدونوزدهمین

20/6/91

 • در ارتباط با ترکیب اعضای هیأت رییسه به شرح ماده 5 آیین‌نامه داخلی شورای مرکزی مصوب 27/3/1383بحث و مذاکره گردید و سرکار خانم دکتر شکوه نوابی‌نژاد به عنوان نایب‌رییس شورا انتخاب شدند.
 • در خصوص تعیین دبیر شورا مستند به تبصره ذیل ماده 5 آیین‌نامه داخلی نیز مذاکره و جناب آقای محمدحسین ساجدی‌نیا به عنوان دبیر شورا انتخاب شدند.
 • در خصوص نمودار سازمانی (چارت تشکیلاتی) پیشنهادی رییس محترم سازمان تبادل‌نظر گردید و ادامه بحث و بررسی به جلسه آتی موکول گردید.

یکصدوبیستمین

3/7/91

 • آئین نامه داخلی شورای مرکزی با اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد پیشنهادات اعضای محترم در هر یک از مواد اعمال و در جلسه بعدی شورا مجدداً قرائت شود.
 • بحث و بررسی در خصوص سایر موضوعات ذکر شده در دستور کار به جلسه بعدی شورا موکول شد.

یکصدوبیست
و یکمین

17/7/91

 • آیین‌نامه داخلی شورای مرکزی توسط دبیر شورا قرائت و به تصویب نهایی رسید.
 • مقرر شد به منظور رعایت حال مراجعین و روان‌شناسان و مراجعان و در نظر گرفتن تمهیدات ایمنی، زمان ارائه خدمات حداکثر تا 10 شب باشد.

یکصدوبیست
و دومین

13/9/91

 • ساختار تشکیلاتی سازمان مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب نهایی رسید.
 • دبیر شورای مرکزی سازمان آقای دکتر امین رفیعی‌پور انتخاب گردید.
 • مقرر  شد در ذیل دو معاونت هماهنگی کمیسیون‌های تخصصی و نظارت حرفه‌ای و معاونت انتظامی و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای با توجه به صراحت آنها در قانون تشکیل تبصره‌ای اضافه شود که دال بر اهمیت  این دو معاونت باشد.

یکصدوبیست
و سومین

4/10/91

 • ساختار تشکیلاتی سازمان مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب نهایی رسید.
 • معاونت آموزشی و پژوهشی به دو معاونت آموزش و تحقیقات و معاونت پژوهشی تبدیل گردید.
 • معاونت فرهنگی و اجتماعی به معاونت‌ها اضافه گردید.

یکصدوبیست
و چهارمین

18/10/91

 • رأی گیری شد پیشنهاد اول تصویب شود.
 • دستورالعمل ضوابط و چگونگی تشکیل هیأت‌های رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های روان‌شناسی و مشاوره بند بند مطالعه شد، اصلاحات لازم انجام شد و نهایت با 31 ماده و 5 تبصره تصویب شد. مقرر شد ابلاغ شود.
 •  در خصوص کمیسیون‌ها کلیات مورد بحث قرار گرفت. مقرر شد در جلسه آتی بحث و پیگیری شود.
 •  دکتر هاشمیان گزارشی از روند برگزاری آزمون علمی و حرفه‌ای و اشکالات ایجاد شد. در ادامه فرمودند مقرر شد نتیجه آزمون افراد قبول شده در سایت جهت اطلاع درج شود. جلسه در ساعت 10 صبح پایان یافت.

یکصدوبیست
و پنجمین

9/11/91

 • مواد اول و دوم آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت کمیسیون‌های تخصصی قرائت و مورد تصویب قرار گرفت.
 • در خصوص سایر موارد مقرر گردید در جلسه آتی بحث و پیگیری شود.

یکصدوبیست
و ششمین

7/12/91

 • آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت‌های کمیسیون‌های تخصصی قرائت گردید و مشتمل بر 5 ماده و 14 تبصره مورد تصویب قرار گرفت.
 • برای کمیسیون‌های پیشنهادی افرادی معرفی گردید تا اعضا و شرح وظایف و پیگیری راه‌اندازی کمیسیون را بر عهده داشته باشند. که به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
 • روان‌شناسی سلامت: آقایان دکتر علیپور و دکتر پورشریفی
 • مشاوره شغلی: دکتر شفیع‌آبادی
 • مشاوره تحصیلی: دکتر نورانی‌پور
 • مشاوره توانبخشی روانی: دکتر طالقانی
 • روان‌شناسی بالینی کودک: دکتر حاتمی
 • مشاوره ازدواج: دکتر افروز
 • روان‌شناسی قضایی: دکتر اللهیاری
 • روان‌شناسی با رویکر دینی و معنوی: دکتر احمدی
 • روان‌شناسی سیاسی: دکتر خرازی
 • روان‌شناسی نظامی: دکتر سلیمی
 • مقرر شد آزمون حرفه‌ای بررسی شود و در جلسه هم‌اندیشی مورد بحث قرار گرفته و بعد از آن جهت تصویب نهایی به شورای مرکزی ارائه گردد.
 • لیست اعضای کمیسیون‌ها در جلسه شورای مرکزی مطرح مقرر شد پس از مذاکره با عضو حکم صادر شود.
 • مصوب گردید که افراد حداکثر می‌توانند در 2 کمیسیون عضویت داشته باشند.

 

.

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.