خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال 1387

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ج.ا.ایران


 

شماره جلسه

تاریخ

مصوبات

هفتادوششمین

2/2/87

 • مقرر شد طرح روان‌شناسی و مشاوره خانواده ویرایش و مجدداً به شورای مرکزی ارائه گردد.
 • برای انتخاب اعضای کمیسیون تخصصی روان‌شناسی بالینی و مشاوره خانواده رأی گیری شد به ترتیب آرای مأخوذه اعضاء انتخاب شدند

هفتادوهفتمین

20/3/87

 • اعضای کمیسیون‌های تخصصی روان‌شناسی کودکان استثنایی، روان‌شناسی تربیتی‌ـ تحولی، روان‌شناسی صنعتی‌ـ سازمانی و روان‌سنجی به ترتیب آراء مأخوذه انتخاب گردیدند.

هفتاد و هشتمین

3/4/87

 • آیین‌نامه خدمات روان‌شناسی و مشاوره خانواده مورد تصویب قرار گرفت.
 • مقرر شد نسبت به راه‌اندازی دفاتر استانی و شهرستانی با هماهنگی شورای منطقه و پس از احراز شرایط اقدام گردد.
 • مقرر شد متقاضیان پروانه اشتغال که فاقد مدرک کارشناسی مرتبط (روان‌شناسی و یا مشاوره) هستند دروس اصلی و تخصصی مرتبط با رشته خود را به صورت حضوری و در صورت احراز شرایط علمی پرونده آنان به طور موردی بررسی و اظهارنظر گردد.

هفتادونهمین

15/7/87

 • آیین‌نامه طرح روان‌شناسی و مشاوره خانواده مجدداً مورد بررسی و پس از اعمال پیشنهادات اصلاحی مورد تصویب قرار گرفت.
 • افزایش درصدی تعرفه روان‌شناسان و مشاوران به طور موقت مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد از اول آبان ماه سال 1387 ملاک عمل قرار گیرد.
 • و در همین رابطه مقرر گردید کارگروهی موضوع افزایش و تعدیل تعرفه را با توجه به تجارت روان‌شناسان و مشاوران غیر هیأت علمی به طور همه جانبه بررسی و جهت تصویب به جلسه بعدی شورا تقدیم نماید.

هشتادمین

6/8/87

 • مقرر شد کمیته ویژه‌ای مرکب از آقایان و خانم‌ها دکتر منصور، دکتر دژکام، دکتر هاشمیان، دکتر شریفی، دکتر نوابی‌نژاد، دکتر ثنایی، دکتر بیرشک، دکتر فرزاد، دکتر بوستان و دکتر ساجدی‌نیا همه پرونده‌ها را بررسی و تصمیم نهایی را اتخاذ نمایند. نظر تخصصی این کمیته لازم الاجرا خواهد بود.
 • در ارتباط با برگزاری مجمع عمومی مقرر گردید نشست مشترک شوراهای مناطق و اعضای شورای مرکزی روز پنج‌شنبه23/8/87 در دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار گردد.

هشتادویکمین

4/9/87

 • ضرورت مشاوره تلفنی مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد آیین‌نامه مربوطه توسط کارگروهی با حضور آقایان دکتر هاشمیان، دکتر ثنایی، دکتر حسینیان و دکتر حسینی تدوین شود.
 • ضرورت تعرفه آزمون‌های روان‌شناختی مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد کمیسیون روان‌سنجی آیین‌نامه مربوطه را تهیه و به شورای مرکزی ارائه نماید.

هشتادودومین

16/10/87

 • آیین‌نامه مراکز قرائت و با اعمال اصلاحات لازم مورد تصویب قرار گرفت.
 • مقرر شد نامه‌هایی خطاب به وزیر محترم علوم و بهداشت ارسال و همکاری آقایان دکتر الهیاری، دکتر مرادی و دکتر فتحی درخواست شود.


.

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.