خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال 1392

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران


شماره جلسه

تاریخ

مصوبات

یکصدوبیست
و هفتمین

2/2/92

 • مصوب گردید 40% به پایه تعرفه‌های سال قبل اضافه شود.
 • مقرر گردید 50% به پایه تعرفه‌های حق عضویت سال قبل اضافه گردد.

یکصدوبیست
وهشتمین

6/3/92

 • دکتر حاتمی به عنوان معاونت هماهنگی کمیسیون‌ها و نظارت حرفه‌ای و دکتر رفیعی‌پور به عنوان معاون پشتیبانی و اجرایی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
 • مقرر گردید که معاونت‌ها از اعضای شورای مرکزی نباشند.
 • مصوب گردید یک دستگاه آپارتمان برای سازمان خریداری گردد.
 • استعلام کمیسیون کودکان استثنایی از شورای مرکزی مطرح گردید. آیا کسانی که مجوز از کمیسیون دریافت می نمایند می‌توانند در تابلو عنوان متخصص روان‌شناس قید نمایند. پاسخ منفی است.
 • مقرر شد در تابلو کلیه کمیسیون‌ها فقط تخصص کمیسیون مربوطه قید گردد.‌

یکصدوبیست و نهمین

10/4/92

 • رسمیت نیافت.

یکصدوسیمین

8/7/92

 • مقرر شد عضویت اتباع خارجی که دارای مدرک کارشناسی‌ارشد و دکترای مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند و ویزای اقامت قانونی در ایران داشته باشند در سازمان بلامانع است. ولی در خصوص پروانه باید قبل از طرح در کمیسیون مربوطه اجازه فعالیت از وزارت کار، رفاه و اجتماعی داشته باشند. مدت عضویت نباید بیشتر از مدت ویزای اقامت باشد و مدت اعتبار پروانه نباید از مدت اعتبار پروانه کار بیشتر باشد.
 • دکتر مداحی به عنوان معاونت آموزشی مطرح شد که مورد تأیید قرار گرفت.

یکصدوسی و یکمین

22/7/92

 • آیین‌نامه انتخابات شوراهای استان تهران مورد بررسی قرار گرفت. و با شکل‌گیری شوراهای استان تهران موافقت گردید. مقرر گردید مابقی موارد این آیین‌نامه در کمیسیون شورای استانی مورد بررسی قرار گیرد و در جلسه شورای مرکزی مطرح شود.
 • تعرفه آزمون‌های روان‌شناختی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید کمیته ویژه‌ای به ریاست آقای دکتر پاشاشریفی و آقایان دکتر علیپور، دکتر دلاور، دکتر فرزاد، دکتر حاتمی، دکتر دژکام، دکتر فتحی، دکتر عاطف‌وحید و دکتر درتاج تشکیل گردد و بعد از بررسی‌های کامل در شورای مرکزی مطرح شود.
 • افرادی که دچار نقص عضو هستند و کمیسیون‌ها صلاحیت آنها را در خصوص خدمات حرفه‌ای رد کرده‌اند مورد بررسی قرار گرفت و مصوب گردید نظر کمیسیون‌ها، ملاک دادن مجوز برای افراد دارای نقص عضو باشد.

یکصدوسی و دومین

6/8/92

 • عنوان معاونت هماهنگی کمیسیون‌های تخصصی و نظارت حرفه‌ای به معاونت نظارت حرفه‌ای و امور کمیسیون‌ها تغییر نام داده شد.
 • جناب آقای دکتر حاتمی بعنوان سرپرست معاونت انتظامی و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای معرفی گردیدند و مورد موافقت اعضای شورای مرکزی قرار گرفت.
 • آیین‌نامه انتخابات اولین دوره شوراهای مناطق استان تهران مورد بررسی قرار گرفت و با 14ماده و 14 تبصره تصویب گردید.

یکصد و سی و سومین

4/9/92

 • تأسیس مرکز دانش‌افزایی تخصصی حرفه‌ای در شورا مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت.
 • آقای دکتر شفیع‌آبادی به عنوان نماینده شورای مرکزی در ستاد نظارت بر انتخابات انتخاب گردیدند.
 • مقرر گردید آقای دکتر مداحی معاون آموزشی در جلسات شورای مرکزی حضور یابند.
 • اعضای هیأت مرکزی تخلفات به شرح ذیل تعیین گردیدند:

خانم دکتر نوابی‌نژاد، آقایان دکتر دژکام، دکتر هاشمیان، دکتر علیپور

 • آقایان دکتر عاطف‌وحید، دکتر فتحی آشتیانی، دکتر دژکام، دکتر ثنایی ذاکر، دکتر علیپور و خانمها دکتر حسینیان، دکتر نوابی‌نژاد به عنوان کمیته اخلاق حرفه‌ای تعیین شدند.

یکصدو سی و چهارمین

9/10/92

 • مجدداً تأکید گردید که تجویز دارو و دخالت در امور پزشکی توسط روان‌شناسان و مشاوران ممنوع است.
 • مقرر گردید انتخابات استان تهران به تعویق افتد.
 • ارائه گزارش استان‌ها و چالش‌ها برای جلسه بعد در شورای مرکزی مطرح شود.
 • متخصصین واجد شرایط روان‌شناسی شناختی می‌توانند پروانه دریافت نمایند و مقرر گردید نوع فعالیت و محدوده فعالیت مشخص و مجدداً به شورای مرکزی ارجاع گردد.

یکصد و سی و پنجمین

11/7/92

 • آیین‌نامه کمیسیون روان‌شناسی ورزش مورد تأیید قرار گرفت و مقرر گردید فقط به داوطلبان واجد شرایط که گواهی صلاحیت ارائه خدمات روان‌شناسی ورزش دارند به صورت حقوقی در ارتباط با تیم‌های ورزشی، باشگاه‌های ورزشی پروانه داده شود.
 • کلیات آیین‌نامه روان‌شناسی سلامت مورد تصویب قرار گرفت.
 • اعضای کمیسیون مشاوره شغلی مورد تأیید قرار گرفت.

یکصدوسی و ششمین

5/12/92

 • در موارد خاص افراد صاحبنظر و متخصص که در مورد خاصی تخصص دارند و مورد تأیید شورای مرکزی باشند می‌توانند در کمیسیون‌ها تخصصی به عنوان عضو شرکت نمایند.
 • اعضای کمیسیون‌ مشاوره شغلی مورد تصویب قرار گرفت..

.

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.