اطلاعیه

به اطلاع اعضا محترم جامعه روان شناسی و مشاوره می رساند؛برحسب مصوبه شورای مرکزی برگزاری فرآیند مجمع عمومی و نظارت بر آن بر عهده کمیته منتخب است.

به اطلاع اعضا محترم جامعه روان شناسی و مشاوره می رساند؛برحسب مصوبه شورای مرکزی برگزاری فرآیند مجمع عمومی و نظارت بر آن بر عهده کمیته منتخب است.

سازمان در این باره هیچ دخالتی ندارد.اطلاعیه احدی از بازرسان که بخش اجرایی سازمان را مخاطب قرار داده است،صحیح نیست و تکذیب می شود.


مجمع عمومی مورخ ۳۰-۲-۱۴۰۰بر اساس تصمیم شورای مرکزی و کمیته منتخب چون به حد نصاب ۱۷ هزار نفر نرسید.به مرحله دوم با هر تعدادی در تاریخ ۱۴۰۰/0۳/1۳ برگزار می شود.


روابط عمومی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.