اطلاعیه معاونت انتظامی و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای

نظر به اخبار منتشر شده در فضای مجازی پیرامون عملکرد حرفه ای دو تن از اعضا به اطلاع جامعه محترم روانشناسی و مشاوره میرساند:

نظر به اخبار منتشر شده در فضای مجازی پیرامون عملکرد حرفه ای دو تن از اعضا به اطلاع جامعه محترم روانشناسی و مشاوره میرساند:

الف) آقای ا.ف.ع براساس حکم هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای در سال 1393 به پنج سال محرومیت از اشتغال به حرفه های روان شناسی و مشاوره در سراسر کشور محکوم شده اند و نظر به بی اعتبار بودن پروانه اشتغال نامبرده تا این تاریخ وی حق هیچگونه فعالیت حرفه ای نداشته است و تاکنون نیز علیرغم احضار های مکرر به سازمان مراجعه نکرده اند. ازهمین رو پرونده وی به مراجع قضایی صالحه احاله می شود.

ب) اخیرا گزارشاتی توسط تعدادی از دانشجویان و مراجعین آقای م.آ.ر به معاونت انتظامی سازمان واصل شده است که در دست بررسی است و تا تعیین تکلیف نهایی توسط هیئت های رسیدگی به تخلفات فعالیت ایشان تعلیق می گردد و حق هیچگونه فعالیتی در حیطه روانشناسی و مشاوره ندارد.

یادآور میشود چنانچه اعضای سازمان و مراجعین به روانشناسان و مشاوران سوال یا شکایتی در خصوص عملکرد حرفه ای و صنفی روانشناسان و مشاوران دارند ابهامات و شکایت خود را مستقیما به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ( معاونت انتظامی) ارسال نمایند و به منظور پیشگیری از عواقب قضایی از طرح مطالب در فضای مجازی اکیدا خوداری نمایند. بدیهی است سازمان نظام روانشناسی ومشاوره درکوتاهترین زمان ممکن براساس مستندات احکام لازم را صادر می نماید.

معاونت انتظامی و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای 

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.