خدمات روان شناسی و مشاوره فعالیت اقتصادی نیست جزء حوزه سلامت است و از نظر قانون اساسی کسب و کار محسوب نمی شود، بنابراین شامل فعالیت های مقررات زدایی نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ،دکتر محمد حاتمی رییس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره با شرکت در مناظره میز اقتصاد شبکه اول سیمادر روز شنبه ۱۴۰۱/۴/۱۸ اظهارداشت ،قانون‌سیاست های کلی اصل ۴۴ بر اساس مفاد آن ناظر به حوزه بازار است،حال آن که روان شناسی و مشاوره از حوزه های اقتصادی محسوب نمی شود و جزء علوم انسانی است.بر اساس تبصره ۲بند ج ماده ۳ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ فعالیت های حوزه های سلامت ،آموزش ،تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نمی شوند.مشاوره و روان شناسی یک خدمت عمومی است.از نظر قانون اساسی کسب و کار نیست ،اصولا ماهیت روان شناسی و مشاوره تجارت نیست جزء فعالیت های حوزه سلامت است .هر ساله شورای عالی بیمه سلامت بر اساس بند الف ماده ۹احکام دائمی برنامه توسعه کشور تعرفه های خدمات و روان شناسی و مشاوره  تصویب به هیات وزیران ابلاغ می نمایدوهیات وزیران هم آن را تصویب و ابلاغ می نماید.


بنابراین  مساله سلامت روان حتی ازپزشکی هم پیچیده تر است و آن را به دست هرکس که صلاحیتش  تایید نشده باشد نمی توان سپرد .مقام معظم رهبری هم در این باره تذکراتی راداده اند.

مجلس شورای اسلامی هم نحوه صدور مجوز را تعیین کرده است البته ما در آینده آزمون صلاحیت حرفه ای را برگزار می کنیم و به درگاه ملی مجوز ها وصل خواهیم شد.


روابط عمومی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ج.ا.ا

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.