اطلاعیه روابط عمومی سازمان نظام روانشناسی ومشاوره

در باره تاخیر برگزاری انتخابات شورای مرکزی وهیات بازرسان :

به استحضار میرساند:

دوره چهارساله اعضاء شورای مرکزی و هیأت بازرسان در تاریخ25/05/1399 به اتمام رسید. در این راستا سازمان از یکسال قبل از این تاریخ موضوع برگزاری انتخابات به موقع را مطرح و در تاریخ 08/07/1398 درشورای مرکزی تجمیع انتخابات شورای مرکزی ،هیات بازرسان و استان‌ها به تصویب رسید و مقرر گردید، انتخابات در تاریخ 09/03/1399 سه ماه قبل از اتمام دوره قانونی برگزار شود و در سایت سازمان نیز اطلاع‌رسانی گردید ( صورتجلسه شورای مرکزی).

در تاریخ20/08/1398 آئین نامه انتخابات پنجمین دوره شورای مرکزی و هیأت بازرسان در شورای مرکزی تصویب گردید (صورتجلسه شورای مرکزی ). اما از اول اسفندماه 1398کرونا وارد ایران شد و همه جا تعطیل گردید از وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی استعلام گردید که آیا می‌توانیم انتخابات را برگزار کنیم که با برگزاری به شکل حضوری مخالفت نمودند. شورای مرکزی تاریخ 7آذرماه 1399 را جهت برگزاری انتخابات تعیین نمودند (صورتجلسه شورای مرکزی). سازمان در حال تدارک برگزاری انتخابات در موعد مقرر بود  و شورای مرکزی هیأت اجرایی و هیأت نظارت راتعیین نمودند (صورتجلسه شورای مرکزی 24/06/1399).

در این زمان انجمن‌های علمی ، نمایندگان وزراء و هیأت بازرسان مطرح کردند، باید قبل از برگزاری انتخابات شورای مرکزی وهیات بازرسان  مجمع عمومی برگزار  شود. در آبان ماه 1399 آقایان دکتر مظاهری، دکتر صفاریان، دکتر پور اعتماد در یکی از جلسات شورای مرکزی حضوریافتند و از شورای مرکزی ‌خواستند، قبل از انتخابات شورای مرکزی وهیات بازرسان مجمع عمومی برگزار گردد و با رأی‌گیری اعضاء شورای مرکزی انتخابات موکول به بعد از برگزاری مجمع عمومی گردید. در برگزاری مجمع عمومی اختلاف نظر ایجاد شد، چون  قانون سازمان سکوت دارد، آیا با همه اعضاء برگزار شود. یا نمایندگان اعضاء،در این باره از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی هم استعلام و نهایتا  مجمع عمومی در تاریخ 13/03/1400 برگزار گردید. البته قبل از این تاریخ بدلیل اطاله زمان برگزاری مجمع عمومی سازمان اقداماتی را برای برگزاری انجام داد اما نهایتا" به  بعد از برگزاری مجمع عمومی احاله شد.( مستندات صورتجلسات شورای مرکزی).

بعد از برگزاری مجمع عمومی مسأله برگزاری انتخابات در شورای مرکزی مطرح گردید. مقرر شد، کمیته ای متشکل از نمایند گان وزراء،نمایندگان شورای مرکزی ونماینده هیات بازرسان آئین نامه انتخابات را بازنگری و به شورا جهت تصویب ارائه نمایند. کمیته در فرآیند بازنگری دچار اطاله زمان شد، رئیس سازمان در تاریخ 01/08/1400 نامه‌ای را به رئیس شورا نوشت و درخواست نمود آئین نامه تصویب و ابلاغ ‌شود . بالاخره در تاریخ 03/09/1400 آیین نامه انتخابات در شورای مرکزی تصویب شد. (صورتجلسه شورای مرکزی). اما به سازمان ابلاغ نگردید در تاریخ 15/09/1400 طی نامه دیگری درخواست گردید آئین نامه انتخابات ابلاغ شود.

بالاخره در جلسه 06/10/1400 آئین نامه انتخابات 03/09/1400 با اصلاحیه‌ای  تصویب و در همان روزتوسط دبیرشورای مرکزی ابلاغ گردید .  بعد از 2 روز 08/10/1400 مجددا" دبیر شورای مرکزی آئین نامه قبلی 03/09/1400 راابلاغ نمودند. رئیس سازمان  احکام هیأت اجرایی و هیأت نظارت را که مشخص شده بودند ، صادر کردند. پس از این انجمن های علمی به شورای مرکزی نامه نوشتند، خواستار این شدند نماینده آنان در هیات نظارت عضو شوند نه اجرایی. موضوع در جلسه 20/10/1400 شورای مرکزی مطرح گردید. شورای مرکزی آئین نامه 06/10/1400 را تایید وبه ترکیب هیات نظارت دو نفرنماینده انجمن های علمی وهیات بازرسان افزوده شد و در همان روز دبیر شورای مرکزی آنرا ابلاغ نمودند و تأکید شد این آئین نامه اجرا شود(ابلاغیه ها موجود است).شورای مرکزی حق دارددر مصوبه قبلی خود تغییر ایجاد کند.در ادامه نمایندگان وزراء این آئین نامه 20-10-1401 شورای مرکزی را قبول نکردند و اظهارنمودند کار انتخابات آغاز شده است بین مصوبه جدید20-10 واحکام صادره رئیس سازمان تنها 8روز فاصله وجود داشت، نمایندگان وزراء میفرمایند ،انتخابات را آغاز کردند،سازمان ازشروع انتخابات آگاهی نداشت، در خارج از سازمان در محل انجمن اسلامی پزشکان سربرگ سازمان را چاپ و جلساتی راتشکیل که وجاهت قانونی ندارد، از نظر قانون ودستور العمل های مصوب شورای مرکزی باید اولین جلسه هیات نظارت واجرایی با حضوررییس سازمان برگزار ، دبیر ورییس انتخاب واحکام آنان توسط رییس سازمان صادر  شود،که این فرآیند طی نشده بود.شورای مرکزی هم سازمان را ملزم به اجرای  مصوبه  20/10/1400  کرده بود.سازمان نمی تواند اموری که بر خلاف مصوبات ودستورالعمل های شورای مرکزی است،همراهی یا عمل نماید،

سازمان پس از ابلاغ آئین نامه 20/10/1400 در 6 جلسه که آخرین آن 29-1-1401 می باشد(دعوت نامه ها موجود است) از همه اعضاء هیأت نظارت مرکزی دعوت گردید، جهت تشکیل اولین جلسه و تعیین رئیس و دبیر حضور یابند، متاسفانیه نمایندگان وزرا چون ترکیب هیات نظارت مطلوب آنها نبود، شرکت ننمودند، شروع به نامه نگاری به نهادهای نظارتی،حکومتی و مطبوعات و در خواست دخالت در فرآیند انتخابات کردند که در موقع مقتضی تمام مستندات منتشر می شود.نمایندگان وزراء نامه ای را به دادستان کل کشورنوشتندوخواستاردخالت شدند،پس از جلساتی با معاون امنیتی وقضایی دادستان داشتیم،معاون دادستان در جلسه 29-2-1401 شورای مرکزی حضور پیدا کردند با رای گیری آیین نامه 20-10-1401 محدداتصویب شد که اجراء شود ،با اینکه نمایندگان وزراء به دادستان شکایت کرده بودند،مجددا همکاری نکردند ودر جلسه هیات نظارت شرکت نکردند، موضوع عدم شرکت نمایندگان وزراء وتشکیل نشدن هیات نظارت در جلسه 30-3-1401 شورای مرکزی مطرح گردید،شورای مرکزی ترکیب جدیدی را برای هیات نظارت واجرایی انتخاب کردند.سازمان بر اساس مصوبه شورای مرکزی انتخابات را آغاز کرد وحتی ثبت نام هم انجام شد.مجددانمایندگان وزراء به بخش حقوقی ریاست جمهوری شکایت کردند، در جلساتی در دفتر ریاست جمهوری داشتیم، پیشنهاد شد،در صورتی شورای مرکزی تصویب نماید، نمایندگان وزراء ویک نماینده معاونت حقوقی به همرا چهار نفر از کسانی که قبلا شورا تعیین کرده وحکم دریافت کرده اند،تر کیب هیات نظارت باشند.دونفر از دفتر ریاست محترم جمهوری درجلسه شورای مرکزی تاریخ 10-5-1401 شرکت کردند،صورت جلسه ای تنظیم شده است ، البته این صورت جلسه هنوزبه سازمان با امضاء اعضای شورای مرکزی ابلاغ نشده است.

ضمن تکذیب اطلاعیه نمایند گان وزراء ،چنانچه ملاحظه می‌فرمائید، سازمان پیگیر مستمر برگزاری انتخابات بوده است.از دی ماه 1400 بدلیل اختلاف نظر نمایندگان وزراء با شورای مرکزی در ترکیب هیات نظارت  وشکایت های مختلف  انتخابات با تاخیر مواجه شده است .بر طبق ماده 8 وتبصره 2 ماده 7 قانون تشکیل، سازمان مجری مصوبات شورای مرکزی است تا کنون وظایف خود را به موقع انجام داده است، اما عدم تبعیت نمایند گان وزراء از مصوبات شورای مرکزی وشکایت به خارج سازمان ، فرآیند انتخابات به تأخیر افتاده است. پرواضح است ،این اطلاعیه ها، فرافکنی سرپوش گذاشتن بر کارشکنی ها ومهندسی انتخابات است ،وگرنه در ادوار گذشته ، نمایندگان وزراء در هیات نظارت حضور نداشتند،در این دوره بر عکس ادوار گذشته نماینده رِییس سازمان در هیات نظارت را حذف کردند وهمچنین در این دوره ریاست سازمان در راس شورای مرکزی نیست ،شورای مرکزی مستقل عمل می کند،در ادامه سازمان تمام تلاش خود را می نماید هر ترکیبی که شورای مرکزی برای  هیات نظارت تعیین کند، انتخابات را برگزارنماید.(تمامی آنچه گزارش شد براساس مستندات است، در صورت ضرورت منتشر می شود). لازم به توضیح است،اعضای شورای مرکزی حقیقی که با رای اعضاء انتخاب شده اند، اعضا را نمایندگی می کنند،نمایندگان وزراء انتصابی دو وزارتخانه هستند،یکی از مهمترین وظایف آنان تعامل،تسهیل گری وحمایت از سازمان ازطریق شورای مرکزی است.

                                                             روابط عمومی سازمان نظام روانشناسی ومشاوره

                                                                                         چهارم شهریور ماه هزار وچهار صد ویک

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.