پروانه تخصصی مدیران فنی مراکز خدمات روان شناسی و مشاوره سازمان بهزیستی

کلیه مدیران فنی مراکز خدمات روان شناسی و مشاوره سازمان بهزیستی که پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ندارند، جهت دریافت پروانه اقدام فرمایند.

به اطلاع کلیه مدیران فنی مراکز خدمات روان شناسی و مشاوره سازمان بهزیستی کشور میرساند، پیرو نامه شماره 1354/99 مورخ 99/11/14 ریاست سازمان به ریاست سازمان بهزیستی، ضرورت دارد کلیه مدیران فنی مراکز خدمات روان شناسی و مشاوره سازمان بهزیستی که قبل از تاریخ 99/09/01 دارای مجوز از سازمان بهزیستی می باشند، اما پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ندارند، در اسرع وقت با مراجعه به سایت سازمان ضمن عضویت فوری "فرم 111" را تکمیل به همراه مدارک قید شده در فرم مربوطه به سازمان مرکزی ارسال نمایند. تا پس از تائید مدارک اقدامات لازم جهت مصاحبه و در صورت موفقیت در کمیسیون تخصصی پروانه اشتغال تخصصی صادر شود.

روابط عمومی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.