مراسم معارفه دکتر محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

مراسم معارفه دکتر محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

مراسم معارفه دکتر محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور 

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.