سخنان دکتر محمد حاتمی ریاست سازمان در همایش ملی خدمات روانشاسی ویژه ورزشکاران حرفه ای

سخنان دکتر محمد حاتمی ریاست سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ج.ا.ایران در همایش ملی خدمات رواننشاسی ویژه ورزشکاران حرفه ای (دیماه 1398)

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.