1399/11/28 | 5:59
تزریق غم و الگوهای غلط در شرایط بحران کرونا

سیما و سینما از تزریق غم و ارائه الگوهای غلط به کودکان و نوجوانان در شرایط بحران کرونا خودداری کنند.

1399/11/21 | 5:52
شورای اندیشه ورز کرونا و پسا کرونا در سازمان

شورای اندیشه ورز کرونا و پسا کرونا در سازمان نظام روان شناسی و مشاوره تشکیل گردید

1 تا 2 از 2

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.