مصوبات

مصوبات شورای مرکزی

خلاصه مصوبات شورای مرکزی 

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ج.ا.ایران .

خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال 84


مشاهده

خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال 85


مشاهده

خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال 86


مشاهده

خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال 87


مشاهده

خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال 88


مشاهده

خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال 89


مشاهده

خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال 90


مشاهده

خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال 91


مشاهده

خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال 92


مشاهده

خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال 93 


مشاهده

خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال  


مشاهده

خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال 


مشاهده

خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال 


مشاهده

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.