چهارشنبه، 13 مرداد 1400

مصوبات

مصوبات شورای مرکزی

خلاصه مصوبات شورای مرکزی 

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ج.ا.ایران .

خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال 84


مشاهده

خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال 85


مشاهده

خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال 86


مشاهده

خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال 87


مشاهده

خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال 88


مشاهده

خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال 89


مشاهده

خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال 90


مشاهده

خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال 91


مشاهده

خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال 92


مشاهده

خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال 93 


مشاهده

خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال  


مشاهده

خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال 


مشاهده

خلاصه مصوبات شورای مرکزی در سال 


مشاهده

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.